För oss på Hummeltorp går miljö och hälsa hand i hand. Därför har vi valt att stötta Cancerfonden i deras Rosa Bandet-kampanj.

Idag överlever 87,3 % av de kvinnor som drabbas av bröstcancer. För drygt 20 år sedan var den siffran 76,6 %. Stora framsteg har gjorts. Men mer forskning behövs. Därför vill vi på Hummeltorp uppmuntra andra som har möjlighet att bidra till cancerforskningen att göra just det.

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj pågår under oktober varje år med syftet att samla in pengar till forskning, sprida kunskap om cancer och hur man kan minska sin risk att drabbas samt påverka beslutsfattare i viktiga frågor.

Vi på Hummeltorp jobbar för att minska nyttjandet av icke förnybara naturresurser och vi fokuserar på hållbar och klimatsmart återvinning. För oss blir det därför extra viktigt att informera om att det inte bara är våra levnadsvanor som utgör en påverkbar cancerrisk. Även den yttre miljön kan i form av partiklar i luft och vatten innebära en ökad risk för cancer. Därför arbetar Hummeltorp med allt från att reducera utsläpp i transportsystem till att minska uttag av grundvatten och att rena lakvatten.