Välkommen till Hummeltorp Sverige AB
Ett välskött familjeföretag i flera generationer

100 år av innovation och utveckling

Hummeltorp Sverige AB grundades år 1973 av Bengt Otterström som då tillverkade egna jordsorter till försäljning. På 90-talet började företaget även att ta emot intippning av schaktmassor för återvinning. 1:a mars 2017 blev det ett generationsskifte inom familjen Otterström och numera drivs företaget av sönerna Christer och Johannes Otterström. Och idag bedrivs det både produktion och försäljning av de allra bästa växtjordar som finns på marknaden, flera olika krossprodukter samt återvinningsbar ballast.

Även intippningen av schaktmassor finns kvar på området dock i ökat format, mer nyanserad och med högre tanke på återvinningsfaktorn. Hummeltorp Sverige AB strävar mot att bli det främsta företaget inom dess genre med största fokus att återvinna alla schaktmassor till 100% och därmed gynna vår natur och framtid med ett naturligt klimatsmart kretslopp.

Men vår historia går längre tillbaka än så. Följ med på vår resa!

1920 – 2000

1920
Torbern Otterström (Christer och Johannes farfar) driver traditionellt jordbruk på Mörby gård i Haninge kommun. Hans värdegrund att värna om natur och jorden förs vidare till barn och barnbarn

1934-1955
Sonen Bengt Otterström utbildar sig till lantmästare

1955
Bengt Otterström grundar ett företag som innovativt tillverkar matjord

1956
Bengt Otterström gräver ur torvmyr och skapar samtidigt en sjö. Torven används till jordtillverkningen

1957
Otterström Åkeri startas. Får betydande uppdrag i Stockholmsregionen bland annat Brunkebergsåsen (1958), Årstalänken (1967),
Hallunda (1970) och Norsborg (1972)

1959
Otterströms Åkeri blir Stockholms första åkeri med ”boggiebilar”

1973
Mälarturf Gräsmatteodlingar grundas. Först i Europa med färdigrullat gräs

1976
Hummeltorps Torvindustri grundas. Först med att ta kunna ta hand om hela torvlagret för jordtillverkning

1979
Hummeltorp först med att återvinna hästgödsel för att skapa ett kretslopp. Samarbete med bl.a. Solvalla och Täby Galopp

1980
Christer Otterström startar 16 år gammal – ”Crilles Dumpertransporter”

Under 80-talet startar och driver Christer framgångsrika företag i flera olika branscher och länder, bland annat i Nordamerika där grunden för många av dagens internationella samarbeten lagts

1987
Stockholms Last & Transport startas av Christer och drivs med bl.a systern Carina Otterström

1997
Första maskinen med avgasrening, då enligt ”Steg I”

1998
Mottagning av schaktmassor i större skala. Projekt som ”Södra länken” och utbyggnaden av Igelsta-verket

2000 –

2001
Första maskinen med avgasrening, enligt nya ”Steg II”

2006
Johannes Otterström börjar i företaget

2009
Första maskinen med avgasrening, enligt ”Steg III”

2010
Påbörjar skapande av friluftsområde på tidigare tipp- och täktområde

2012
Återvinning av armeringsjärn ur armerad betong

2013
Framgångsrikt projekt tillsammans med Länsstyrelsen att höja grundvattennivån i Pålamalms grundvattentäkt

2015
Första maskinen med modern SCR-avgasreningsteknik som minskar utsläppen med 90-95% enligt ”Steg IV”

2016
Christer återvänder till företaget då Bengt drabbas av en livshotande sjukdom. Gemensamt beslutas företagets framtidsinriktning: ”Med framtida generationer i fokus, innovativt utveckla miljösäkerhet, kretslopp, cirkulärt, förnybart och jobba hållbart för att minska klimatpåverkan och förbrukningen av icke förnybara naturresurser”

Ny tydlig företagsinriktning mot återvinning, klimatneutralitet, cirkulär ekonomi

Nytt Sverigekontor inrättas i World Trade Center, Stockholm

Koldioxidreducering med 18 %

Återvinningsgraden ökar från 16 till 23 %

2017
Bengt lämnar över till nästa generation. Företaget döps om till Hummeltorp Sverige AB. Omfattande investeringar för att bygga om hela anläggningen i Grödinge. Bengt Otterström gick bort 83 år ung. Han var med och fattade beslut ända in i det sista dygnet.

350 000 ton massor hanteras och återvinns inom området i Grödinge för etapp 1

Verksamhet startas i Florida, USA

Internationellt utvecklingssamarbete i Nordamerika inleds. Fokus på maskinutveckling

Nyutvecklade maskiner och metoder för miljöfrämjande cirkulära produkter inom asfalt och vägmaterial

Fyra nya produkter för vägmaterial

Ny teknik ökar cirkulärt material i asfaltstillverkning. Ökning från 25 % till över 50 %

Hummeltorp Garden startas. Fokus på ekologiska, klimatsmarta och cirkulära jordprodukter. Åtta nya produkter lanseras.

Nya miljöeffektiva grävmaskiner

Koldioxidreducering med ytterligare 46 % från föregående år

Återvinningsgraden ökar från 23 till 55 %

2018
De internationella utvecklingssamarbetena (Joint Ventures) utökas med ytterligare projekt. Elektrifiering av hela verksamhetsområdet i Grödinge tillsammans med Vattenfall. Framtiden på Grödinge-anläggningen blir eldrivet.

Nytt webbaserat system för att minska ”Bomkörningar” och minska negativ klimatpåverkan

Nytt “Joint Venture” för effektiv behandling av sulfidförande entreprenadberg

Nytt USA-kontor i New York

Färdigställande av friluftsområde på vårt tidigare verksamhetsområde med vattenskid-, bad- och ridanläggning

Elektrifiering av området i Grödinge

Nya miljöeffektiva lastmaskiner

Nya klimatpositiva jordprodukter baserade på biokol

Koldioxidreducering med ytterligare 29 % från året innan

Återvinningsgraden ökar från 55 till 70 %

2019
Investering i ny teknik gällande klimatsmart och miljöfrämjande återvinning av stubbar, trädgårdsavfall samt hygienisering av hästgödsel. Start av EcoHorse för att lösa ett samhällsproblem kring hästgödsel. Start av Hummeltorp Sustainable Evolution – med FN:s Agenda 2030 mål i fokus utveckla hållbara klimatsmarta lösningar.

Start av EcoHorse: ”Från hästbädd till växtbädd”

Ny teknik för återvinning av stubbar och trädgårdsavfall

Start av ”Hummeltorp Sustainainable Evolution” med FN:s Agenda 2030 mål i fokus utveckla hållbara klimatsmarta lösningar. I första hand energiåtervinning, ballast- och jordprodukter, transportlösningar samt konsumtionsminskning av icke förnyelsebara naturresurser.

Projektering av en ny stor hygieniseringsanlägging

Ny teknik (via Joint Venture i USA) för hygienisering av hästgödsel

Ny världsunik teknik för slutet lakvattensystem med återvinning av kväve och fosfor

Koldioxidreducering med ytterligare 14 % från året innan

Återvinningsgraden ökar från 70 till 82 %

2020

Återvinningsgraden har ökat från 16% till 96% på fem år tack vare ny verksamhetsplan, forsknings- och utvecklingsprojekt och stora investeringar.

Start av ”Hummeltorp Clean Tech” för forskning & utveckling av miljösäkerhet, återvinning, kompostering, hygienisering, biokol och biokompost.

Start av ”Hummeltorp Water Purifying Systems” för utveckling av reningsteknik avseende lak-, dag- och grundvatten

Utvecklingssamarbete med bl.a. Scania för återvinning av metall ur gjuterisand

Samarbete med Nordamerikanska företag gällande vattenrening från PFAS

Tre nya cirkulära och klimatsmarta jordprodukter

Övergång till förnybar diesel – HVO & RME

Koldioxidreducering med ytterligare 11 % från året innan

Återvinningsgraden ökar från 82 till 96 %

2021

Hummeltorps produktion är nu 100 % klimatneutral.

Tillståndsansökan om utökade volymer för återvinning har lämnats in.

Färdigställning av etapp 1 i Grödinge.

Ny huvudbyggnad på plats med verkstad, tvätthall, nya personalutrymmen och nya kontorslokaler.

Ny hygieniseringsbyggnad på plats som desinficerar och samtidigt återvinner värme från hästgödseln till värme för huvudbyggnaden.

Utökat samarbete med Nordamerikanska företag gällande rening av mark och grundvatten från PFAS-ämnen.

Ytterligare koldioxidreduktion med 1%. Hummeltorps koldioxidutsläpp har reducerats med 95% i jämförelse med år 2015.

Återvinningsgraden ligger fortsatt på 96%.

Mål för 2022

Fler investeringar i anläggningen vid Grödinge för att täta lakvatten- och dagvattensystemet.

Lämna in ansökan om tillstånd för användning av ny teknik avseende neutralisering av sulfidförande bergmassor.

Mer fokus på USA för att etablera våra metoder för att minska klimatpåverkan och nyttjandet av icke-förnybara naturresurser samt för att bidra till en renare miljö.

Införa en ny redovisning på alla produkter avseende hur stor andel av produkten som är cirkulär.

Införa ny teknik för att kvävereducera våra bergkrossprodukter, vilket minskar övergödningen av våra sjöar, vattendrag och hav.

Mål för 2023

Installation av de planerade el-hubbarna och ny transformatorstation för utökad inriktning mot eldrivet med upp till 1 000 ampere.

Öka återvinningsgraden till 99 % med ny teknik för våtsiktning.

Utveckla etapp 2 av anläggningen.

Bengt Otterström