Våra utvecklingsarbeten bidrar

till ett hållbart samhälle

 

Hummeltorp deltar i att lösa några av de största
utmaningarna som kommuner,
företag och människor står inför

Vi arbetar med projekt som möjliggör hållbar utveckling både ekonomiskt och miljömässigt –
från transportsystem som reducerar körtider och koldioxidutsläpp till rening av lakvatten.
Här nedan kan du läsa om våra utvecklingsprojekt.

Hummeltorp Water Purifying Systems

Rening av dag-, lak- och grundvatten

Hummeltorp Water Purifying Systems arbetar fokuserat med vattenrening, både nationellt och globalt. Rent vatten är redan idag ett globalt problem i olika regioner. Efter klimatförändringar är rent dricksvatten nästa stora globala utmaning.

Hummeltorp Water Purifying Systems har flera internationella utvecklingsprojekt (s.k. Joint Ventures) fokuserade på rening av dag- och lakvatten från kontaminerade källor samt rening av redan kontaminerat Grundvatten med flera olika tekniker.

Vi har även egna nationella utvecklingsprojekt mest fokuserade på miljösäkerhet kring lakvatten från olika typer av avfallsanläggningar.

Här är våra pågående utvecklingsprojekt:

Internationella utvecklingssamarbeten

 • Världsunik filtrering och återvinning av kväve & fosfor
 • Vattenrening av PFAS
 • Grundvattenrening av PFAS i mark
 • Tekniker för att minimera uttag av färsk- och grundvatten

Nationella utvecklingsprojekt

 • Lakvattentäta system
 • Återskapande av renande våtmarker
 • Täta och slutna dagvattensystem

Ladda ner produktblad

Hummeltorp Sustainable Evolution

Utveckling av klimatsmarta lösningar

Hummeltorp Evolution arbetar utifrån FN:s Agenda 2030 mål med utveckling och implementering av hållbara och klimatsmarta lösningar.

Hummeltorp Evolution jobbar i första hand med internationella projekt inom flera hållbarhetsmål. De aktuella Agenda 2030-målen vi fokuserat på så här långt:

Mer information om vad vi gör inom respektive mål finns under fliken Hållbarhet i huvudmenyn.

Här är våra aktuella projekt:

Internationella projekt och samarbeten

 • Utveckling av nya cirkulära ballastprodukter som ersätter icke cirkulära
 • Energiåtervinning
 • Resursåtervinning i samhällsbyggnadsprojekt

Nationella projekt och samarbeten

 • Klimatsmarta transportlösningar
 • Konsumtionsminskning av icke förnyelsebara naturresurser

Ladda ner produktblad

Hummeltorp Clean Tech

Utveckling och implementering av miljövänlig teknik

Hummeltorp Clean Tech arbetar med utveckling och implementering av miljövänlig och miljösäker teknik, både nationellt och globalt. Miljövänlig och miljösäker teknik är avgörande för att kunna säkra vår planets miljö och planetens naturtillgångar till framtida generationer.

Hummeltorp Clean Tech har både internationella och nationella projekt inom flera områden.

Här är våra aktuella projekt:

Internationella projekt och samarbeten

 • Utveckling och implementering av solenergi
 • Produktion av Biokol

Nationella projekt och samarbeten

 • Miljösäkerhet vid masshantering
 • Återvinningsgrad inom masshantering
 • Kompostering och biokompost
 • Hygienisering (av naturgödsel)

Ladda ner produktblad

Hummeltorp Garden

Utveckling av cirkulära jordprodukter

Hummeltorp Garden arbetar med utveckling och implementering av jord- och trädgårdsprodukter som är ekologiska, cirkulära, klimatsmarta och hållbara.

Kretsloppet på vår planet kommer vara avgörande för att framtida generationer ska ha möjlighet att odla föda. Att återföra och förbättra jorden så den blir bördig, giftfri och långsiktigt livskraftig tror vi kommer ha avgörande betydelse för framtiden.

Hummeltorp Garden jobbar i första hand med nationella projekt inom trädgårdsprodukter.

Här är våra aktuella projekt:

 • Nya ekologiska jordprodukter baserade på cirkulära material och biokol
 • Nya livskraftiga och bördiga jordprodukter som är 100 % cirkulära
 • Nya ekologiska jordprodukter baserade på hygieniserad naturgödsel

Ladda ner produktblad

Internationella samarbeten

Att stoppa klimatförändringarna och utveckla hållbara samhällen är på alla plan en global fråga och avgörande för framtida generationer. Vår verksamhet är därför även fokuserad på olika internationella utvecklingssamarbeten.

Därför har vi två kontor i USA – One World Trade Center, New York och Wellington View i West Palm Beach, Florida.

Här är våra aktuella projekt:

 • Utveckling av klimatsmarta maskiner för åter- och utvinning av metaller ur schaktmassor
 • Behandling av försurande entreprenadberg
 • Utveckling av effektivare och klimatsmarta maskiner för återvinning av schaktmassor
 • Utveckling och implementering av nya produkter som kan ersätta dagens ballastmaterial från täktverksamheter och därmed minska konsumtionen av icke förnybara naturresurser

Vill du veta mer?