Vårt hållbarhetsarbete

Vi satsar fullt ut på cirkulär ekonomi
med fokus på hållbar och klimatsmart återvinning.
Vi minskar nyttjandet av icke förnybara naturresurser.

Nyckeltal

Vi hjälper våra kunder att uppfylla
sina hållbarhetsmål

FN:s globala mål för hållbar utveckling är en förenande kraft som ska få
regeringar, näringsliv och andra samhällsaktörer att dra åt samma håll.
Även som ett litet företag har vi stora möjligheter att bidra i strävan att nå målen.
Framförallt kan vi hjälpa våra kunder att uppfylla sina hållbarhetsmål.

Våra prioriterade mål och åtgärder

Mål 5
är att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Delmål 5.1:
Utrota diskriminering av kvinnor och flickor.
Delmål 5.5:
Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande.
Vi gör detta bland annat genom:
 • I möjligaste mån rekrytera kvinnliga medarbetare till en i övrigt manligt dominerad bransch
 • I möjligaste mån rekrytera kvinnliga chefer för att tillförsäkra lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer

Mål 6
är att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning
för alla.

Delmål 6.4:
Till 2030 väsentligen effektivisera vatten-användningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.
Vi gör detta bland annat genom:
 • Start av ”Hummeltorp Water Purifying Systems” för forskning & utveckling av cirkulär reningsteknik avseende lak-, dag- och grundvatten
 • Ny innovativ teknik för cirkulär återanvändning av lak-och dagvatten som reducerar nyttjandet av grundvatten 
 • Ny vattenteknik för rening och återanvändning av Kväve och Fosfor ur lak- och dagvatten
 • Utvecklingssamarbete för inkapsling av PFAS i mark för att stoppa ytterligare kontaminering av grundvatten

Mål 7
är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Delmål 7.2:
Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.
Vi gör detta bland annat genom:
 • El-hubbar och ny transformator-station för utökad inriktning mot eldrivet avseende etapp 1 & 2 med upp till 1 000 amp
 • Övergång till förnybar diesel – RME & HVO 100
 • Minskning av koldioxidutsläppen med 96 % på fem år
 • Minskat antal bom-körningar från våra kunder
 • Ny teknik för utvinning av värme/energi från hästgödsel för uppvärmning av kontors- och verkstadsbyggnader
 • Ny miljöeffektivare transportlogistik med 95 % returtransporter
Mål 9

Mål 9
är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Delmål 9.4:
Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser.
Vi gör detta bland annat genom:
 • Start av ”Hummeltorp Clean Tech” för forskning & utveckling av miljösäkerhet, återvinning, kompostering, hygienisering, biokol och biokompost
 • Ny teknik för rening av lakvatten med återvinning av kväve och fosfor
 • Öka återvinningsgraden till minst 96%
  En start för att förändra hela ballastindustrin och minska nyttjandet av icke förnybara natur-resurser
 • Ny hygieniserings-anläggning med Sveriges största återvinning av hästgödsel
 • Ny teknik för utvinning av värme/energi från hästgödsel för upp-värmning av kontors- och verkstadsbyggnader
 • Ny teknik för cirkulär återanvändning av vatten som minskar nyttjandet av grundvatten
Mål 12

Mål 12
är att främja hållbara konsumtions- och produktions-mönster.

Delmål 12.4:
Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livs-cykel, i enlighet med överenskomna internationella ram-verket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.
Delmål 12.5:
Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall
Vi gör detta bland annat genom:
 • Ny miljöeffektivare transportlogistik med 95% retur-transporter
 • EcoHorse för att lösa ett samhällsproblem kring hästars gödsel
 • Återvinningsgrad om minst 96%
 • Utveckla nya produkter ur avfall som betong, sprängsten, asfalt, armeringsjärn, hästgödsel, schaktmassor och berg
 • Utvecklingssamarbete med bl.a. Scania för återvinning av metall ur gjuterisand
 • Ny teknik för återvinning av stubbar och trädgårdsavfall
Mål 13

Mål 13
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Delmål 13.2:
Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.
Vi gör detta bland annat genom:
 • Ny transportteknik och miljöeffektivare transportlogistik med 95% retur-transporter
 • Ny klimatneutral produktionsteknik

Mål 14
är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

Delmål 14.1:
Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.
Vi gör detta bland annat genom:
 • Start av ”Hummeltorp Water Purifying Systems” för utveckling av reningsteknik avseende lak-, dag- och grundvatten
 • Täta markskikt 
 • Lakvatten i slutna system
 • Rening av lakvatten med återvinning av kväve och fosfor
 • Återskapa våtmarker

Mål 15
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Delmål 15.1:
Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten.
Delmål 15.5:
Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.
Vi gör detta bland annat genom:
 • Återvinning av ballastmaterial och därmed minska konsumtionen av icke förnybara naturresurser såsom berg och grus
 • Sedan 2018 har vi aktivt medverkat i projektet BACKSVALA” för att rädda den hotade arten. Vi skapar av mosand en naturlig livsmiljö och häckningskoloni för Backsvalor som underhålls varje år. Antalet Backsvalor och bohål har ökat varje år.