Vår anläggning i södra Stockholm

Vår verksamhet bygger på två ben. Dels tar vi mot en rad olika material som sten, asfalt, betong, stubbar, sand, jord, hästgödsel med mera. Därmed hjälper vi våra kunder att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt.
Dels utvecklar vi nya produkter ur materialet som kan återanvändas i en rad olika sammanhang. Som till exempel många olika jordprodukter, stenkross för byggnation, stenmjöl, asfaltsgranulat, väggrus, järn och stål med mer. Därmed bidrar vi till att minskar vi behovet att utvinna nya ändliga naturresurser. 

Vi både tar emot olika material och utvecklar nya produkter på ett hållbart sätt genom att minsta möjliga resursförbrukning av fossil energi.

Översikt

Brunt område
ca 70 000 kvm tätgjord yta med uppsamling för gödsel, kompost och jordar samt våtsikt-anläggning.

Gult område 
ca 40 000 kvm tätgjord yta för återvinning av betong och asfalt.

Blått område
ca 19 000 kvm hårdgjord yta för upplag av färdiga produkter för utlastning samt tätgjord yta med uppsamlade
avloppssystem. Här har vi krossning och upplägg av grusmaterial.

Grönt område
ca 56 000 kvm helt tätgjord yta med uppsamlande avloppssystem som leder till slutna tankar.
Här finns bland annat vår kontrollyta, gödselanläggning och plats IFA, AFA och MKM-massor.

Varje återvunnet ton från överskottsmassor minskar den ohållbara konsumtionen av icke förnybara naturresurser!

Världsunikt med Grödingeanläggningen

• 96 % återvinningsgrad
• Fullständigt miljösäker anläggning med täta ytor/celler
• Slutet lak- & dagvattensystem med flera olika reningssteg
• Rening/återvinning av kväve & fosfor
• Cirkulärt vattensystem
• Minimalt grundvattenuttag med renat lak- & dagvatten
• Klimatneutral masshantering

Övriga innovativa/
unika lösningar

• Värmeenergiåtervinning från hygieniseringen
• Elektrifiering av hela anläggningen
• 40-90 % reducerat klimatavtryck med klimatsmart  nytt transportsystem
• 95,5 % koldioxidreducering på 5 år
• 65 % renare grus & krossprodukter med reducerat  kväve & fosfor minskar den globala försurningen
• 130 000 kWh el/år med solpaneler
• Miljösäker införselkontroll i flera steg
• Dynamisk vägning
• Smartkamera-övervakning av hela området