Klimatförändringens effekter är tydligare än någonsin när världens länder nu möts på klimatmötet COP28. Målet med mötet är att förhandla om hur länderna ska bromsa den globala uppvärmningen. Samtidigt förväntas 2023 bli det varmaste året som någonsin har uppmätts. När världens ledare samlas för att diskutera klimatutmaningarna, är det viktigt att företagen reflekterar över vilka förändringar som behöver ske i näringslivet. Nyligen släppte IVL Svenska miljöinstitutet en rapport som visar att ökad återvinning av schaktmassor från byggprocesser har stora miljövinster.

I dag gräver man i onödan upp miljontals ton av sand samt grus och nya dagbrott görs för sprängsten. Dessa massor transporteras sedan med långa envägstransporter. Transporter med uppgrävda schaktmassor sker från byggarbetsplatsen ofta till avsides belägna deponier. Kort senare transporteras jungfruliga material som utvinns från naturen såsom bergkross, naturgrus, jord- och moränmaterial från andra lika avsides belägna täkter. Dessa transporter skapar påtagligt stor och onödig negativ klimatpåverkan. Återvinning kan ofta ske inom avsevärt kortare avstånd än både deponier och täkter. Eftersom klimatsmarta återvinningsanläggningar dessutom hanterar både schaktmassor och ballastprodukter som bergkross, naturgrusgrus, sand, morän och jord kan man i kombination med rimlig transportlogistik avsevärt sänka koldioxidutsläppen.

När ett ton schaktmassor återvinns påverkar det miljön positivt med två ton – ett ton mindre som behöver utvinnas i ett stenbrott eller grustag, och ett ton mindre som hamnar på deponier. Varje återvunnet ton schaktmassor gynnar miljön och vår natur i två olika ändar.

Nu när världens ledare samlas för att diskutera klimatutmaningarna, är det viktigt att även näringslivet tar sitt ansvar. Återvinningen av schaktmassor från byggindustrin är en central komponent för att vi ska lyckas med klimatmålen. Genom att öka återvinningen av schaktmassor kan byggsektorn spela en nyckelroll i att skapa en mer hållbar framtid. Med 2023 bakom oss som det varmaste året någonsin, är det vår skyldighet att agera ansvarsfullt för framtida generationer. Låt återvinning av schaktmassor bli en självklar del av hållbarhetsarbetet.

Läs mer i debattartikeln som Hummeltorps vd Christer Otterström har skrivit på temat här.