Karaktärisering av fräst-/riven asfalt

  För det fall asfalt mottas inom anläggningen gäller storstädernas (Stockholm, Malmö och Göteborg) gemensamma rutin för bedömningsgrund av påverkan från asfaltsbeläggningar. De som levererar materialet ska kunna styrka detta genom uppvisande av analysresultat eller liknande. För den asfalt som mottas tillämpar Hummeltorp den frågeställning som ses i tabellen under rubrik ”Karaktärisering av mottagna massor”.
  Vid analysresultat ska asfalten kunna uppvisa följande halter för att kunna mottas inom anläggningen, se tabell 1.
  Tabell 1. Gränsvärden för icke förorenad asfalt.

  <70 ppm PAH-16/kg asfalt

  Betraktas som ”vanlig asfalt”. Kan återanvändas till ny asfalt eller bärlager i trafikyta.

  Invasiva främmande arter

  Bakgrund
  Invasiva främmande arter är i dagsläget ett globalt miljöproblem som allvarligt hotar den biologiska mångfalden, påverkar hälsa och orsakar kostnader för både enskilda och för samhället.

  Invasiva främmande arter är svampar, växter, djur och mikroorganismer som flyttats till en ny miljö där de får snabb spridning och orsakar skada på naturen. Det kan exempelvis vara djur som konkurrerar ut eller äter upp andra djur, växter som är giftiga eller tränger ut andra växter.

  I dagsläget finns 66 EU-listade växer och djur som anses vara ett så stort problem att samtliga EU-länder måste hjälpas åt för att förhindra ytterligare spridning. Tolv av dem finns i Sverige och ytterligare åtta förekommer sporadiskt i landet.

  Lagstiftning

  Enligt EU-förordningen (1143/2014) får du bland annat inte importera, transportera, släppa ut i naturen, hålla levande, sälja eller odla invasiva främmande arter.

  Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten arbetar för att ta fram en svensk förteckning över invasiva främmande arter som utgör särskild stor risk för biologisk mångfald i Sverige. Detta arbete kommer vara klart om 1–2 år. Till dess återfinns samtliga arter som omfattas av EU-förordningen (1143/2014) på Naturvårdsverkets webbplats: http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammande-arter/

  Listan kan komma att uppdateras och det är därmed viktigt att själv hålla sig uppdaterad gällande vilka arter som omfattas.

  Villkor vid Hummeltorp 1:4

  Nedan presenteras exempel på invasiva främmande arter som finns i Sverige och som inte får förekomma i massorna som lämnas vid fastigheten Hummeltorp 1:4.

  • Gudaträd

  • Gul skunkkalla

  • Japansk humle

  • Jättebalsamin

  • Jätteloka

  • Sidenört

  • Tromsöloka

  Nedan presenteras även några av de mest problematiska invasiva främmande arterna i Sverige där det ännu inte finns några lagstadgade skyldigheter. Men då de kan orsaka allvarlig skada på våra ekosystem vill vi begränsa dess spridning.